Loading...
Skip to main content
Bộ luật tố tụng hình sự

Số ký hiệu:101/2015/QH13

Hiệu lực:

Ngày có hiệu lực:

QUỐC HỘI

Luật số: 101/2015/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

BỘ LUẬT

TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng