Loading...
Skip to main content
Lệnh 13/2011/L-CTN

Số ký hiệu:13/2011/L-CTN

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:25/11/2011

 

CHỦ TỊCH NƯỚC

-----

Số: 13/2011/L-CTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ

Luật đo lường

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trương Tấn Sang


Lệnh 13/2011/L-CTN

Số ký hiệu 13/2011/L-CTN
Loại văn bản Lệnh
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Tư pháp
Người ký
Trương Tấn Sang
Ngày ban hành 25/11/2011
Ngày có hiệu lực 25/11/2011
Trạng thái Đang có hiệu lực