Loading...
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh

img

C:\Documents and Settings\TSI Ninh Binh\Desktop\Trang TTĐT\file ảnh\cơ cấu tổ chức.jpg

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình:

1) Tòa chuyên trách bao gồm:

a. Tòa hình sự

b. Tòa dân sự

c. Tòa hành chính

d. Tòa kinh tế.

2) Văn phòng.

TÒA CHUYÊNTRÁCH

Các Tòa chuyên trách có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Sơ thẩm những vụ việc theo quy định của pháp luật;

2. Phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh và tương đương bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

VĂN PHÒNG

1. Là Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, phòng và các đơn vị tương đương thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh.

img


cdscv