Loading...
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh

img

image

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình:

1) Tòa chuyên trách bao gồm:

a. Tòa hình sự

b. Tòa dân sự

c. Tòa hành chính

2) Văn phòng.

3) Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng.