Loading...
Skip to main content

Công văn số 246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc "Triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

(28/10/2021 16:15)

Công văn số 246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc "Triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"


Lượt xem: 6
cdscv